SPØRG NU
X

SPØRG NU

Vilkår for tjenesteydelsen

 • Dette website  http://dk.uplonline.com/ drives af UPL Europe Ltd.

 • 2. UPL tilbyder ingen varer gennem dette website. Adgang til information gennem dette website gives kun "som beset" og "med alle fejl og mangler". Alle tilgængelige oplysninger eller produkter på eller gennem dette website og den software, der gøres tilgængelig på websitet, er på basis af den "bedst mulige måde".

  2.a. Ansvarsfraskrivelse: Du accepterer udtrykkeligt, at brugen af websitet er på egen risiko. Informationen leveres på basis af "som beset" og "som tilgængelig". UPL fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykte eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier i forhold til salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af rettigheder. UPL garanterer ikke, at denne tjenesteydelse vil leve op til dine krav, eller at tjenesteydelsen leveres uden afbrydelser, til tiden, på en sikker måde eller uden fejl og mangler; UPL garanterer heller ikke noget i forhold til de resultater, der måtte indhentes gennem websitet, eller at fejl og mangler i softwaren vil blive udbedret. Du forstår og accepterer, at materialer og/eller data, der downloades eller på anden måde indhentes gennem brugen af websitet, foretages efter eget valg og på egen risiko. Kun du er ansvarlig for eventuelle skader på dine computersystemer eller tab af data som følge af download af sådanne materialer og/eller data. UPL garanterer intet vedrørende produkter eller tjenesteydelser, der købes eller indhentes gennem websitet, eller for transaktioner indgået gennem websitet. Ingen rådgivning eller information, hverken mundtlig eller skriftlig, som du måtte få fra UPL mail eller gennem websitet, skal kunne skabe en garanti, der ikke udtrykkeligt er givet heri. UPL garanterer ikke, at tjenesteydelsen leveres uden afbrydelser, til tiden, på en sikker måde eller uden fejl og mangler.

 • UPL udsteder ingen garantier og fremsætter ingen bemærkninger, hverken udtrykkeligt eller underforstået, med hensyn til brugen, resultater af brugen eller en manglende adgang til at bruge eller tilgå information eller indhold på websitet, hvad angår nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden, rigtigheden, funktionaliteten, virkningsgraden, kontinuiteten, rettidigheden eller på anden måde, egnetheden til et særligt formål og/eller ikke-krænkelse med hensyn til websitet og/eller dets tilgængelige indhold. Ligeledes gælder det, at information eller data på dette website vil kunne indeholde unøjagtigheder og/eller typografiske fejl og mangler. UPL udsteder ingen garantier for, at websitet eller dets funktioner vil virke uden afbrydelser eller være fri for fejl og mangler, eller om sådanne oplysninger vil tilfredsstille brugerens formål eller krav.

 • Brugeren påtager sig den fulde risiko med hensyn til brugen og resultaterne af brugen, hvad angår nøjagtigheden, pålideligheden, virkningsgraden, fuldstændigheden, udførligheden, rigtigheden, funktionaliteten, kontinuiteten, rettidigheden i forhold til oplysninger, data eller indhold på websitet.

 • UPL frasiger sig alt ansvar, nu og i fremtiden, for fejl eller udeladelser med hensyn til transmissionen af sådanne data, information eller materiale på dette website.

 • Brugeren frasiger sig enhver ret til erstatningskrav på baggrund af negative konsekvenser eller følger af brugerens tillid til information eller data på dette website.

 • En person, der tilgår eller har tilgået information eller data fra websitet, anerkender og accepterer, at alle ejendomsrettigheder, lovmæssige eller på anden måde, med hensyn til informationen modtaget af en sådan person, ene og alene tilhører UPL. Det er strengt forbudt og udgør et brud på loven i DANMARK at reproducere, redistribuere eller videresende information indeholdt på websitet.

 • UPL skal ikke holdes ansvarlig for krav eller tab af nogen art, der er en direkte eller indirekte følge af brugen eller anvendelsen af data eller materiale, der tilgås fra dette website, eller uautoriseret adgang til dette site eller på anden måde, uanset hvordan dette måtte ske. Eventuelle ændringer til denne ansvarsfraskrivelse eller ændring af en eller flere af bestemmelserne heri kan foretages uden varsel og udelukkende efter UPL's eget valg.

  8.a. Modificering af vilkår for tjenesteydelsen: Hvis UPL ændrer vilkår og betingelser for websitet, vil UPL informere dig om disse ændringer. UPL kan fra tid til anden, efter eget valg, tilbyde dig forskellige funktioner og faciliteter på websitet. UPL forbeholder sig dog til enhver tid ret til uden forudgående varsel at stoppe med at tilbyde sådanne funktioner og faciliteter på websitet.

 • Registreringsdata: Som modydelse for din brug af websitet accepterer du at give UPL mail aktuelle, fuldstændige og nøjagtige registreringsoplysninger ("registreringsdata"), således som du bliver bedt om det på websitet, og at vedligeholde og opdatere disse oplysninger, således som det kræves, for at de forbliver aktuelle, fuldstændige og nøjagtige.

 • Personlig brug & sikkerhed: Du accepterer, at din ret til at bruge websitet tilhører dig personligt. Du accepterer, at du ikke må videresælge eller kommercialisere brugen af denne tjenesteydelse uden udtrykkeligt samtykke fra UPL. Du alene er ansvarlig, hvis du undlader at hemmeligholde din adgangskode og konto. Du har det fulde ansvar for al anvendelse af din konto, herunder en eventuel tredjeparts uautoriserede brug af kontoen.

 • Erstatning: Du indvilliger i at forsvare, kompensere og skadesløsholde UPL, UPL's ansatte, direktører, ledende medarbejdere, agenter og disses afløsere/efterfølgere fra al erstatningsansvar, skadeserstatning, tab, omkostninger eller udgifter, herunder advokatsalærer som følge af eller på grund af eventuelle krav baseret på brugen af din konto, herunder eventuelle krav i forbindelse med injurier, ærekrænkelse, brud på retten til databeskyttelse og retten til personlig retsbeskyttelse, tab af tjenesteydelse i forhold til andre abonnementer og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller andre rettigheder.

 • UPL forbeholder sig ret til, uden varsel, til hver en tid, og udelukkende efter eget valg, at lukke din adgang til websitet og de dertil knyttede ydelser.

  • Det er muligt, at vi indsamler følgende personligt identificerbare oplysninger om dig:

  • - Navn

  • - E-mailadresse

  • - Postnummer:

  • - Demografisk profil (fx alder, køn, beskæftigelse, uddannelse, antal varige forbrugsgoder)

  • - Interesser (fx nyheder, sport, rejser, osv.)

  • - Finansielle oplysninger (fx konto- eller kreditkortnumre)

  • - Din mening om vores websites funktioner

  De nævnte oplysninger vil blive vedligeholdt af UPL i henhold til UPL's politik for datasikkerhed

 • Anvendelse af love: Med hensyn til et eventuelt sagsanlæg eller søgsmål mod UPL vedrørende en hvilken som helst sag tilknyttet eller relateret til brugen af eller adgangen til dette website, gælder det, at en person, der tilgår dette website, uigenkaldeligt underkaster sig domstolene i DANMARKs enekompetence og frasiger sig enhver indsigelse mod en sådan proces på grund af værneting eller på grund af, at processen bringes i et ubelejligt forum. Gældende lov i en juridisk proces som nævnt ovenfor skal være i henhold til lovgivningen i DANMARK.

 • Notits vedrørende varemærker: UPL og UPL’s mærkenavne (brands), der er anført på websitet, samt juridiske datterselskaber, er alle varemærker og/eller servicemærker tilhørende UPL. Alle tilflydende rettigheder fra disse, lovbestemte eller på anden måde, ligger udelukkende hos UPL. Enhver krænkelse af ovennævnte udgør en lovovertrædelse i henhold til lovene i DANMARK og internationale traktater vedrørende samme.

 • Notits vedrørende ophavsret: Medmindre andet angives på dette website, tilhører ophavsretten til indholdet af dette website UPL. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion eller videresendelse af alle eller nogle af oplysningerne på dette website, herunder tekst, grafik eller html-kode, er forbudt uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra UPL.

 • Derudover accepterer brugeren, at websitet ikke må bruges til at:

  • - Uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre indhold, der er forbudt, skadeligt, truende, krænkende, chikanerende, torturerende, injurierende, vulgært, obskønt, ærekrænkende, et brud på en anden persons ret til privatliv, hadefuldt, racistisk, etnisk eller på anden måde anstødeligt

  • - På nogen måde forurette skade på mindreårige

  • - Udgive sig for at være en anden person eller enhed, herunder men ikke begrænset til en ledende medarbejder, forumleder, guide eller vært hos UPL, eller urigtigt erklære eller på anden måde give et misvisende billede af et tilhørsforhold til en person eller enhed

  • - Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer med henblik på at skjule oprindelsen af indhold transmitteret gennem websitet

  • - Uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre indhold, som man ikke har ret til at tilgængeliggøre i henhold til loven eller et kontraktuelt eller tillidsmæssigt forhold (fx intern viden, ejendomsmæssigt beskyttet og fortrolig information, der erfares eller tilvejebringes som led i et ansættelsesforhold eller iht. en hemmeligholdelsesaftale)

  • - Uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre indhold, der krænker rettigheder vedrørende patenter, varemærker, handelshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre ejendomsmæssigt beskyttede rettigheder ("rettigheder") tilhørende en hvilken som helst part

  • - Uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre uanmodede eller uautoriserede reklamer, salgsfremmende materialer, "junkmail", "spam", "kædebreve", "pyramideordninger" eller andre former for anmodninger om køb eller lignende, dog undtagen i de områder (fx shopping-rooms), der er beregnet til sådanne formål (læs venligst vores fulde spam-politik)

  • - Uploade, poste, e-maile, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre materialer, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er beregnet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr

  • - Forstyrre det normale dialog flow, få en skærm til at "scrolle" hurtigere end andre brugere af websitet er i stand til at taste, eller på anden måde handle på en måde, der negativt berører andre brugeres evne til at involvere sig i en udveksling i realtid

  • - Gribe ind i eller forstyrre websitet eller servere eller netværk, der er forbundet til websitet, eller nægte at overholde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk knyttet til websitet

  • - Bevidst eller ubevidst krænke gældende lokale, statslige, nationale eller internationale love, herunder men ikke begrænset til regulativer fremsat af det amerikanske børstilsyn, regler udstedt af en hvilken som helst national eller anden børs, herunder men ikke begrænset til, New Yorks børs, American Stock Exchange eller NASDAQ, og en hvilken som helst bestemmelse med retsgyldighed

  • - "Stalke" eller på anden måde chikanere andre

  • - Indsamle eller gemme personlige oplysninger om andre brugere

 • Særlige forhold ved international brug:

  I erkendelse af internettets globale natur indvilliger brugeren i at overholde alle lokale regler vedrørende adfærd på nettet og acceptabelt indhold. Brugeren accepterer specifikt at overholde alle gældende love vedrørende transmission af tekniske data, der eksporteres fra landet, hvor brugeren bor.

 • Indhold, der indsendes til eller gøres tilgængelig gennem websitet

 • UPL gør ikke krav på ejerskab af indhold, som brugeren sender til eller gør tilgængelig på websitet. Men med hensyn til indhold, som brugeren indsender eller gør tilgængelig på områder af websitet, der er offentligt tilgængelige, gælder det, at brugeren yder UPL følgende verdensomspændende, royalty-fri og non-eksklusive licens, således som det måtte være relevant:

  - Med hensyn til indhold, som brugeren indsender eller gør tilgængelig på et offentligt tilgængeligt område for UPL’s grupper, gælder det, at licensen til at anvende, reproducere, modificere, tilpasse, præstere og vise for offentligheden et sådan indhold på websitet udelukkende sker med henblik på at levere og promovere den givne UPL-gruppe, der fik dette indhold tilsendt eller gjort tilgængeligt. Denne licens eksisterer kun så længe, man vælger at inkludere et sådan indhold på websitet, og ophører, når brugeren eller UPL fjerner indholdet fra websitet.

 • Ændringer af websitet

  UPL forbeholder sig ret til, med eller uden varsel, fra tid til anden, midlertidigt eller permanent, at ændre eller lukke websitet eller indholdet på websitet (eller en hvilken som helst del heraf). Brugeren accepterer, at UPL ikke kan holdes ansvarlig over for brugeren eller en tredjepart for en given ændring, pause eller lukning af websitet.

 • Ophør/lukning

  • Brugeren accepterer, at UPL under visse omstændigheder og uden forudgående varsel, straks kan lukke den givne brugerkonto hos UPL, eventuelle tilknyttede e-mailadresser og adgangen til tjenesteydelsen. Årsagen til en sådan lukning kan være, men er ikke begrænset til

  • (a) brud eller krænkelser af vilkårene for service eller andre virksomhedsaftaler eller -guidelines

  • (b) anmodninger fra politiet eller andre offentlige myndigheder

  • (c) anmodning fra brugeren selv (kontosletning på brugerens eget initiativ)

  • (d) ophør eller en væsentlig ændring af websitet (eller en hvilken som helst del deraf)

  • (e) uforudsete tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer

  • (f) lange inaktivitetsperioder.

  • Lukning af din UPL-konto omfatter:

  • (a) Fjernelse af adgang til alt, hvad websitet tilbyder, herunder men ikke begrænset til UPL mail, grupper, Messenger, chat, domæner, auktioner, meddelelsestavler, hilsner, underretninger og spil

  • (b) Sletning af adgangskode og alle relaterede oplysninger, filer og indhold, tilknyttet eller inde på kontoen (eller en hvilken som helst del deraf)

  • (c) Blokering for yderligere brug af websitet. Derudover accepterer du, at al ophør af en årsag ene og alene besluttes af UPL, og at UPL ikke skal holdes ansvarlig overfor dig eller en given tredjepart for lukning af din konto, tilknyttede e-mailadresser eller adgang til websitet.

  • Disse vilkår for anvendelse udgør en juridisk aftale mellem brugeren og UPL. Brugeren skal acceptere alle vilkår, betingelser og meddelelser indeholdt i disse vilkår for anvendelse, således som de står, for at kunne tilgå og bruge websitet. Hvis brugeren ikke accepterer disse vilkår for anvendelse fuldt og helt, kan brugeren ikke få adgang.

 • Ændring af disse vilkår for anvendelse:

  UPL kan fra tid til anden ønske at opdatere eller ændre vilkår, betingelser eller meddelelser for tjenesteydelserne på nævnte website for derved at afspejle ændringer af tjenesteydelserne, ændringer i lovgivningen i relation til tjenesteydelserne eller af andre gode grunde, hvoraf UPL forbeholder sig ret til at foretage ændringer, og at brugeren selv har ansvar for med jævne mellemrum at gennemse disse vilkår, betingelser og meddelelser. Fortsat adgang til eller brug af nævnte website efter en sådan ændring vil gøre det ud for et samtykke til en sådan ændring. Medmindre andet udtrykkeligt angives, skal eventuelle nye funktioner, der ændrer eller forbedrer nævnte tjenesteydelser på websitet, være underlagt vilkårene for anvendelse, således som de fra tid til anden måtte ændres.

 • Oplysninger om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred

  Benævnte bruger skal have en konto hos benævnte website. For at oprette en konto skal brugeren opgive en række oplysninger om sig selv og opdatere disse oplysninger, således som det er nødvendigt for at holde dem ajour. UPL erklærer kun at ville anvende personlige oplysninger i henhold til kontovilkårene for benævnte bruger.

  Benævnte bruger har selv ansvaret for at hemmeligholde adgangskode og kontooplysninger. Derudover er benævnte bruger ansvarlig for alle de aktiviteter, der måtte finde sted på den benævnte brugerkonto, og brugeren accepterer straks at underrette UPL i tilfælde af eventuel uautoriseret brug af brugerens konto. UPL kan ikke stilles til ansvar for et eventuelt tab, som brugeren måtte pådrage sig, som følge af at en uautoriseret person gør brug af brugerens konto eller adgangskode.

 • Ulovlig eller forbudt anvendelse:

  Som betingelse for brugen af benævnte website accepterer benævnte bruger, at vedkommende ikke må bruge websitet til formål, der er ulovlige eller i strid med disse vilkår. Benævnte bruger må heller ikke bruge websitet på en sådan måde, at det vil kunne skade, deaktivere, overbebyrde, eller ødelægge tjenesteydelserne under .net passport eller forstyrre en anden parts brug eller fornøjelse herved. Benævnte bruger må ikke forsøge at skaffe sig uautoriseret adgang til benævnte websitekonto, computersystemer eller netværk tilknyttet websitet. Benævnte bruger må ikke indhente eller forsøge at indhente materialer eller information på en måde, som ikke er blevet gjort bevidst tilgængelig gennem benævnte website.